ماهی و آب و حوض

posted in: Daily | 0

رفته بودم لب حوض تا ببینم شاید عکس تنهایی خود را در آب آب در حوض نبود ماهیان می گفتند هیچ تقصیر درختان نیست ظهر دمکرده تابستان بود پسر روشن آب لب پاشویه نشست و عقاب خورشید آمد او را … Continued